Polityka
prywatności

Dziękujemy, że nam zaufałeś. Zgromadziliśmy tu wszystkie niezbędne informacje, jak zbieramy i przechowujemy Twoje dane osobowe. Podzieliliśmy je tak, by pomóc Ci szybko odnaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują.

Administartorem serwisu https://www.porta.com.pl oraz administratorem Twoich danych osobowych jako użytkownika tego serwisu jest PORTA KMI spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 838 758, NIP: 585 000 62 04, REGON: 190542423.

Ochrona
Prywatności

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Opracowaliśmy politykę prywatności, gdzie odnajdziesz szczegółowe informacje o tym, jakie dane, w jaki sposób i dlaczego je gromadzimy. Dowiesz się również jak chronimy dane osobowe i jak można się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych.

Jak realizujemy ochronę prywatności?

Dokładamy wszelkich starań, aby w oparciu o obowiązujące prawo zagwarantować poufność Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody zebraliśmy tu wszystkie informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) zwane dalej RODO).

Zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez Twojej zgody przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych. Poinformujemy Cię również o przysługujących Ci prawach w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Korzystając ze strony internetowej https://www.porta.com.pl i https://www.vertedrzwi.eu, potwierdzasz pełną akceptację poniższych zasad:

Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych. Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które jednoznacznie Cię nie identyfikują, są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszych serwisów.

W szczególnych przypadkach (konkursy, prośby i zapytania) poprosimy Cię o podanie poszczególnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane za Twoją zgodą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Ciebie zgody oraz wymogami RODO.

Dobrowolnie podając swoje dane osobowe, oświadczasz, że są one zgodne z prawdą.

Nasze strony internetowe są zabezpieczone, by skutecznie chronić zebrane dane przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Ciebie zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Twoich danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Informujemy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim Twoich danych osobowych.

Dane użytkownika mogą być udostępniane przez administratora następującym podmiotom:

Partnerom biznesowym z nami współpracującymi – na podstawie wyrażonej zgody użytkownika w zakresie adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu, lista Partnerów dostępna pod adresem: Lista partnerów handlowych - PORTA DRZWI.

Podmiotom trzecim z nami współpracującymi – usługodawcom i podwykonawcom współpracującym z administratorem w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa w celu obsługi stron internetowych (np.: dostawcom usług IT, dostawcom hostingu, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);

Uprawnionym organom publicznym.

W przypadku powierzania Twoich danych osobowych wymagamy od podmiotów trzecich (naszych usługodawców) zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu. W stosunku do danych osobowych Użytkownika zawartych w plikach cookies, możemy zastosować profilowanie, czyli dopasowanie dla Ciebie treści wyświetlanych komunikatów na stronie do Twoich preferencji w zakresie i w związku ze statystyką marketingową oraz optymalizacją działania naszych serwisów. Nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji dotyczących Twoich danych osobowych, które mogłyby wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogłyby wpłynąć na Twoją sytuację.

W każdym momencie masz prawo do:

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania swoich danych osobowych,

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

przeniesienia danych do innego administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.porta.com.pl oraz https://www.vertedrzwi.eu jest PORTA KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000838758.

Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz się skontaktować pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych PORTA KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora.

Twoje dane osobowe, przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy lub do momentu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Ciebie, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas dłuższego okresu ich przechowywania.

Z wymienionych powyżej, przysługujących Ci praw możesz skorzystać za pośrednictwem poczty email oraz poczty tradycyjnej z wykorzystaniem adresu inspektora ochrony danych lub administratora wskazane powyżej.

W terminie do miesiąca od otrzymania Twojego żądania dotyczącego praw udzielimy Ci odpowiedzi w nawiązaniu do Twojego żądania. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W przypadku, gdy Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, szczególnie ze względu na swój nagminny charakter, możemy zażądać uzasadnionej opłaty za realizację Twojego wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z Twoim nadmiernym żądaniem, o czym Cię poinformujemy.

W przypadku niezadowolenia z uzyskanej od inspektora ochrony danych lub administratora odpowiedzi, masz również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Nasze strony internetowe nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem, w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasze strony internetowe bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Zasady zachowania poufności informacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez konieczności powiadomienia Cię o tym fakcie. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące naszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na naszych stronach internetowych, czy też sposobów utrzymywania z nimi kontaktów, prosimy o wysłanie pytań lub uwag pod adres IOD_PORTA@baltis.pl.

Z naszym inspektorem ochrony danych Arkadiuszem Reiter, skontaktujesz się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych PORTA KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora.