Dla akcjonariuszy

Zgromadziliśmy tu wszystkie niezbędne informacje dla akcjonariuszy. Podzieliliśmy je tak, by pomóc Ci szybko odnaleźć te informacje, które najbardziej Cię interesują.

Obowiązek informacyjny dla Akcjonariuszy PORTA KMI Poland spółka akcyjna oraz innych osób uprawnionych z akcji i pełnomocników Akcjonariuszy.

sprawdź
szczegóły

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Porta KMI Poland S.A. za rok podatkowy 2022 do pobrania tutaj 

 

Dnia 30 grudnia 2021 r. w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały zmieniające uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 grudnia 2020 r.

Dnia 30 lipca 2021 r. w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie zmiany sposobu reprezentacji oraz przyjęty zostanie tekst jednolity Statutu Spółki.

Dnia 10 czerwca 2021 r. u Notariusza w Gdyni odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały na podstawie art. 395 § 2 i art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki jak i uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Dnia 11 grudnia 2020 r. w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Dnia 6 października 2020 r. o godzinie 10.30 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały na podstawie § 29 ust. 1 plt. a) Statutu Spółki.

Dnia 22 lipca 2020 r. o godzinie 15.00 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną podjęte uchwały przewidziane w art. 395 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), PORTA KMI POLAND spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. w siedzibie Spółki: ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 677-81-00.

Dnia 11 maja 2020 r. o godzinie 16.00 u Notariusza w Gdyni odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie przeniesienia części kapitału rezerwowanego na kapitał zapasowy.

Obowiązek informacyjny dla Akcjonariuszy PORTA KMI Poland spółka akcyjna oraz innych osób uprawnionych z akcji i pełnomocników Akcjonariuszy.