Obowiązek Informacyjny - newsletter

Obowiązek informacyjny PORTA KMI POLAND

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: PORTA KMI Poland spółka akcyjna z siedzibą w Bolszewie, NIP: 5850006204, KRS: 0000838758.
 2. Nasze dane kontaktowe to: info@porta.com.pl, adres korespondencyjny Bolszewo, ul Szkolna 54, (84-239).
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych PORTA”, ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia lub pod adresem ADO (pkt 2).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 :
  1. lit. a RODO w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, której cel określony jest każdorazowo w treści udzielanej zgody,
  2. lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO), przy czym prawnie uzasadnionym interesem ADO jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
  3. lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO), przy czym prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych ADO, w tym profilowanie klientów według ich potrzeb i preferencji jak również badanie satysfakcji Klienta.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do pobrania Poradnika „Twoje zakupowe ABC” na Pani/Pana prośbę.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: a. uprawnione organy publiczne, b. podmioty współpracujące z ADO w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, przy czym kategoriami takich odbiorców mogą być np. usługodawcy IT, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz obrony roszczeń, etc.
  Partnerzy biznesowi z nami współpracującymi – na podstawie wyrażonej zgody użytkownika w zakresie adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu, lista Partnerów dostępna pod adresem https://www.porta.com.pl/lista-partnerow-handlowych
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4:
  1. w zakresie wyrażonej zgody, przez okres do jej wycofania, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywał ADO przed jej wycofaniem;
  2. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  3. w zakresie marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. cofnięcia wyrażonej zgody,
  5. przenoszenia danych,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania,
  7. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ADO w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją,
  8. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesów ADO w związku z prowadzeniem działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 9. Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail IOD_PORTA@baltis.pl z IOD lub ADO (pkt 2, 3).
 10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. ADO nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. ADO w stosunku do Pani/Pana danych osobowych stosuje profilowanie (zwykłe) w związku z prowadzeniem działań marketingu bezpośredniego produktów i usług ADO. Profilowanie ma na celu dopasowania przesyłanych Pani/Panu komunikatów reklamowych oraz informacji handlowych i marketingowych do indywidualnych potrzeb i preferencji odbiorcy. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuacje osób, których dane dotyczą