Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „O!Twórz Mieszkanie - najlepsze komentarze”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem głównym oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest  PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – z siedzibą w Bolszewie (adres: ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504087, NIP: 5850006204  (dalej „Organizator” lub „Porta”)

1.2 Koordynatorem Konkursu działającym za zgodą i na zlecenie Organizatora   jest spółka 4C SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Bernardyński 2 lok. 5, (02- 901 Warszawa)) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394128, NIP 9571059304 (dalej „Koordynator Konkursu”).

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „O!Twórz Mieszkanie - najlepsze komentarze” (dalej  "Konkurs").

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 marca 2019 roku o godzinie 07:00:00, a kończy się dnia 31 marca 2019 roku o godzinie 23:59:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5 Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.otworzmieszkanie.pl (zwana dalej "Strona Internetowa Organizatora") oraz podstrony https://www.porta.com.pl/otworzsiena/otworz-mieszkanie/zgloszenia z wykorzystaniem platformy Disqus  (dalej „Strona Konkursowa”), gdzie  „Disqus” – oznacza wtyczkę (plug-in), z której korzysta Organizator na Stronie Internetowej Organizatora, która umożliwia komentowanie artykułów i materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej Organizatora oraz na Stronie Konkursowej, a Uczestnicy mogą się do niej zalogować za pomocą konta Uczestnika na Facebooku, Twitterze lub Disqus.

1.6 Organizator jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie, przy czym Nagrody będą przekazywane na rzecz Zwycięzców przez Koordynatora Konkursu.

1.7 Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Organizator Konkursu, którego decyzja jest ostateczna.

1.8 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 12  kwietnia 2019 roku, a lista Zwycięzców zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej Organizatora  (www.otworzmieszkanie.pl) oraz zostaną oni poinformowani o zwycięstwie pod swoimi komentarzami.

1.9 W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych  od poinformowania w sposób wskazany w Punkcie 1.8 powyżej, Zwycięzcy muszą się skontaktować z Organizatorem Konkursu, wysyłając maila ze swoimi danymi teleadresowymi, a mail od Zwycięzcy musi być wysłany z adresu e-mail powiązanego z kontem na Facebooku, Twitterze lub Disqus, za pomocą którego Uczestnik zalogował  się w platformie Disqus, aby wykonać Zadanie Konkursowe (to jest zamieścić komentarz).

 

2. UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)  jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b)  wykona zadanie konkursowe opisane w Punkcie 3.1. Regulaminu (dalej „Zadanie Konkursowe”);

c)  nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie, niż stosunek pracy, Organizatora, ani Koordynatora,  ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie są dalej zwane "Uczestnikami ", a każda z osobna "Uczestnikiem".

 

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zgłoszenie w Konkursie polega na wykonaniu Zadania Konkursowego, które  polega na napisaniu komentarza pod wybranym zgłoszeniem z akcji O!Twórz Mieszkanie (dostępnych za pośrednictwem Strony Konkursowej (https://www.porta.com.pl/otworzsiena/otworz-mieszkanie/zgloszenia), korzystając z platformy Disqus, w którym Uczestnik opisze dlaczego podoba mu  się dane mieszkanie uczestniczące w akcji,  oraz które drzwi z Top Kolekcji Porta oferowanej przez Organizatora najbardziej do niego pasują (wszystkie modele Uczestnik znajdzie tutaj: https://www.porta.com.pl/topkolekcje) (zwane dalej „Zgłoszenie”).  Komentarze Uczestników zamieszczane w ramach Zadania Konkursowego, zanim zostaną opublikowane podlegać będą akceptacji przez Koordynatora w panelu administratora Disqus. Koordynator ma 3 (trzy) dni robocze od daty przesłania Zgłoszenia przez Uczestnika na zaakceptowanie i opublikowanie komentarza zamieszczonego w ramach Zadania Konkursowego z tym, że za datę wpłynięcia Zgłoszenia uważa się wysłanie Zgłoszenia przez Uczestnika.

3.2 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu więcej niż jedno Zgłoszenie. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej, to jest zamieszczając tam komentarz w ramach Zadania Konkursowego.

3.3 Wykonując Zadanie Konkursowe i przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3.4 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w komentarzu pod wykonanym przez danego Uczestnika Zadaniem Konkursowym (to jest zamieszczonym przez danego Uczestnika komentarzem pod wybranym zgłoszeniem z akcji O!Twórz Mieszkanie). Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.5 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, Koordynatora,  prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

3.6 Organizator zapewnia sobie prawo do dalszego  publikowania i wykorzystywania  tylko wybranych Zadań Konkursowych

 

4. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

4.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu i za pośrednictwem Strony Konkursowej. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4.2 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2019 roku, a lista Zwycięzców zostanie zamieszczona na Stronie Internetowej Organizatora  (www.otworzmieszkanie.pl) oraz zostaną oni poinformowani o zwycięstwie pod swoimi komentarzami.

4.3 Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

4.4 Zwycięzcami Konkursu (dalej: "Zwycięzca" lub „Zwycięzcy”) są Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni przez Organizatora, który dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny. W Konkursie zostanie wyłonionych 10 (dziesięć)  nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

4.5 Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.6 Organizatorowi  przysługuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

a) Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

b) Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

c) Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy, w terminie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

d) Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu,

e) Zwycięzca wygrał już nagrodę w Konkursie.

 

5. NAGRODY

5.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

a) 10 (dziesięć) kart prepaid o wartości 500 złotych (pięćset złotych) /brutto/ każda, do zrealizowania w postaci karty prepaid na kwotę nagrody plus nagroda pieniężna odpowiadająca wartości podatku dochodowego, który będzie odprowadzony przez Koordynatora Konkursu  do właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Karty prepaid będą wystawiane przez organizację płatniczą VISA i będą umożliwiać dokonywanie zakupów bezgotówkowych we wszystkich sklepach posiadających terminale obsługujące  karty VISA. Do każdej karty prepaid zostanie przekazany poufny numer PIN.

5.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

5.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na gotówkę.

5.4 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Informacja o wygranej zostanie podana poprzez zamieszczenie na Stronie Internetowej Organizatora (www.otworzmieszkanie.pl) listy Zwycięzców oraz poprzez poinformowanie Zwycięzców pod  ich komentarzami.

5.5 W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych liczonych od dnia poinformowania w sposób wskazany  Punkcie 5.4 powyżej Zwycięzcy muszą się skontaktować z Organizatorem Konkursu, wysyłając maila ze swoimi danymi teleadresowymi, a mail od Zwycięzcy musi być wysłany z adresu e-mail powiązanego z kontem na Facebooku, Twitterze lub Disqus, za pomocą którego Uczestnik zalogował  się w platformie Disqus, aby wykonać Zadanie Konkursowe (to jest zamieścić komentarz), pod rygorem utraty prawa do nagrody, a także celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

5.6 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

5.7 Organizator i/lub Koordynator zastrzegają sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku (to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP).

5.8 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora i /lub Koordynatora.

5.9 Imię i nazwisko lub nick (to jest oznaczenie podane przez Uczestnika w systemie Disqus, Facebook lub Twitter)  Zwycięzcy zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5.10 W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy kontaktu w terminie określonym w Punkcie 5.5. powyżej, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Podobnie Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.

5.11 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody oraz podania wszystkich wymaganych prawem danych. Zwycięzcy na żądanie Organizatora lub Koordynatora zobowiązani są w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania nagrody, do wypełnienia i odesłania pocztą na adres Organizatora lub Koordynatora Konkursu wskazany w niniejszym Regulaminie pisemnego potwierdzenia otrzymania nagrody, których wzór Zwycięzca  otrzyma na adres email podany w Zgłoszeniu.

5.12 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a)     nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody zgodnie z Regulaminem lub  w terminie ustalonym przez Strony;

b)    przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

c)     nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

d)    naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;

e)     w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnych danych  osobowych przez Zwycięzcę. Nagrody nie wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.

5.14 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

 

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY

6.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zwycięzca będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem płatnika (to jest podmiotu przekazującego  Nagrody) podatku dochodowego od osób fizycznych Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego, w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty Nagrody. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje od wartości nagrody, przy czym w odniesieniu do Nagrody składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w Konkursie Nagród.

6.2 Mając na uwadze postanowienia Punktu 6.1. powyżej pieniężna część Nagrody zostanie pobrana przez Koordynatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie nagrody i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydawana Zwycięzcy. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, a służy jedynie sfinansowaniu podatku dochodowego. Płatnik podatku potrąci od wartości Nagrody kwotę odpowiadającą wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody), która  zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez podmiot przekazujący Nagrodę, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

 

7. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

7.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) do Zgłoszenia i utworów zawartych w Zadaniu Konkursowym i przesyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza również, że:

a) Zadanie Konkursowe  jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, a w przypadku gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do wykorzystywania Zadania Konkursowego  zgodnie z niniejszym Regulaminem;

b) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;

c) korzystanie z Zadania Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania w Miejscach Wykorzystania  nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

7.2 Uczestnik, oświadcza, że wyraża zgodę na publikację Zadania Konkursowego w całości lub we fragmentach:

a)  na Stronie Konkursowej,  a także we wszystkich mediach własnych Organizatora (strona internetowa www.porta.com.pl, profile Organizatora w mediach społecznościowych w tym Facebook, Instagram);

b) w innych przekazach tworzonych i/lub rozpowszechnianych w związku z realizacją Konkursu jak również w przygotowywanych przez Organizatora, Koordynatora materiałach promocyjnych lub reklamowych niezależnie od wykorzystywanego środka promocji (np. telewizja, prasa, radio, Internet, media społecznościowe, newslettery, plakaty, ulotki, broszury) (zwane dalej „Miejsca Wykorzystania”);

7.3 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zadania Konkursowego jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

7.4 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

7.5 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Koordynator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

7.6 Z chwilą przesłania Zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego przez czas określony 5 (pięciu)  lat (dalej „Okres Licencji”). Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w całości lub w części,

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łączenie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, w tym włączanie Zadania Konkursowego do innych utworów;

d) rozpowszechnianie Zadania Konkursowego, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie;

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, udostępnianie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych;

(zwane dalej „Pola Eksploatacji”).

7.7 Organizator może korzystać z Zadania Konkursowego dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

7.8 Poprzez przesłanie Zgłoszenia i  akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia  w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu przez Okres Licencji, a także potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację na Polach Eksploatacji w Miejscach Wykorzystania.

7.9 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest  PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – z siedzibą w Bolszewie (adres: ul. Szkolna 54, 84-239, Bolszewo) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504087, NIP: 5850006204.

8.2 Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres Administratora danych.

8.3 Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu mogą być powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:

a.    Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390) KRS: 0000414616;

b.   podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z Administratorem danych w celu realizacji Konkursu (np.: Koordynatorowi oraz pracownikom i współpracownikom, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);

c.   uprawnionym organom państwowym.

8.4 W przypadku powierzenia danych osobowych na podstawie podpisanych umów z podmiotami przetwarzającymi Administratora danych (podmioty trzecie), przekazanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, Administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania powierzonych danych jedynie w celu świadczenia współpracy, usług lub produktów związanych z realizacją Konkursu.

8.5 Koordynator Konkursu spółka 4C SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bernardyński 2 lok. 5, (02- 901 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394128, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora, w ramach zawartej pomiędzy Administratorem i Koordynatorem umowy.

8.6 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania Zgłoszenia na Stronie Konkursowej, przekazania Nagród, odprowadzenia podatku dochodowego od wartości Nagrody, współpracy z Koordynatorem, a w związku z tym zamieszczenia Zgłoszeń w Miejscach Wykorzystania i wykorzystywania na Polach Eksploatacji.

8.7 Przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika.

8.8 Dane osobowe Zwycięzców niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego obejmują także adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer rachunku bankowego  do realizacji przelewu Nagrody (w przypadku nagród pieniężnych).

8.9 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Uczestnika Konkursu wyrażana poprzez przesłanie Zgłoszenia w Konkursie i tym samym akceptację niniejszego Regulaminu (zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO).

8.10 Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia konkursowego do Konkursu i przekazania Nagrody.

8.11 Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do czasu wydania Nagrody, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@otworzsiena.pl   w temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres mailowy, z którego nastąpiło wysłane Zgłoszenia. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Koordynator każdorazowo informuje Administratora danych o wniesieniu żądania realizacji przysługujących Uczestnikowi Konkursu praw. 

8.12 Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

8.13 Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypłacenie Nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

8.14 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.15 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.16 Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej) ani organizacji międzynarodowej.

8.17 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie  wpływa na Uczestnika.

8.18 Dane osobowe Uczestników Konkursów mogą podlegać profilowaniu w związku ze statystyką marketingową nie wywołującym wobec Uczestnika skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływającemu na Uczestnika.

 

9.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

9.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

9.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

9.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne, przy czym powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla uprawnień przysługujących konsumentowi.

9.5 Zgodnie z Regulaminem Facebooka (dostępny pod adresem ttps://www.facebook.com/legal/terms/update ), witryna używa pliki cookies, które umożliwiają profilowanie zachowań jej użytkowników przez usługodawcę (Facebook). Zgodnie z regulacjami stosowanymi przez Twitter (dostępny pod adresem https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies) witryna używa pliki cookies, które umożliwiają profilowanie zachowań jej użytkowników przez tego usługodawcę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, przy czym w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.2 Organizator   i Koordynator Konkursu  nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów, a także nie biorą  odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

10.3 Organizator i Koordynator Konkursu   nie ponoszą  odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od nich  niezależnych.

10.4 Organizator i Koordynator Konkursu  nie ponoszą  odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.5 Administratorzy stron internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.6 Administratorzy portalu Facebook.com  oraz Twitter.com nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

10.7 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy  Facebook.com, Twitter.com, ani z nimi związany.

10.8 Do zakończenia Czasu Trwania Konkursu, Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć praw nabytych w Konkursie do czasu ogłoszenia zmiany. Każdy Uczestnik może wówczas zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

10.9 Organizator ustanawia adres korespondencyjny Koordynatora dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: kontakt@otworzsiena.pl

 

REGULAMIN KONKURSU „O!Twórz Mieszkanie – Konkurs na Najpiękniejsze Mieszkanie”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem głównym oraz Fundatorem nagród w Konkursie jest  PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – z siedzibą w Bolszewie (adres: ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504087, NIP: 5850006204  (dalej „Organizator”).

1.2 Koordynatorem Konkursu działającym za zgodą i na zlecenie Organizatora   jest spółka 4C SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Bernardyński 2 lok. 5, (02- 901 Warszawa)) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394128, NIP 9571059304 (dalej „Koordynator Konkursu”).

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „O!Twórz Mieszkanie - Konkurs na Najpiękniejsze Mieszkanie” (dalej "Konkurs").

1.4 Celem konkursu jest wyłonienie przez Jury Konkursu najciekawszych wnętrz mieszkań w Polsce spośród nadesłanych przez Uczestników Konkursu zgłoszeń.

1.5 Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 00:01:00, a kończy się dnia 28 lutego  2019 roku o godzinie 23:59:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.6 Konkurs organizowany jest na stronie internetowej https://www.porta.com.pl/otworzsiena/otworzmieszkanie/zgloszenie  (dalej „Strona Konkursowa”).

1.7 Organizator jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie, przy czym Nagrody będą przekazywane na rzecz Zwycięzców przez Koordynatora Konkursu  .

1.8 Oceny nadesłanych zgłoszeń dokona Jury, składające się z 4 (czterech) osób powołanych przez Organizatora, spośród osób współpracujących z Partnerami Konkursu, którego zadaniem  będzie wskazanie Zwycięzców w zakresie przewidzianym przez niniejszy Regulamin. W skład Jury wejdą:

a) Iwona Ławecka - Marczewska, redaktor naczelna miesięcznika „Dobre Wnętrze”,

b) Anna Poprawska, dyrektor operacyjny Homebook.pl, architekt wnętrz,

c) Beata i Asia z bloga makehomeeasier.pl (Beata Kwiatkowska  i Joanna Real Studzińska),

(zwane dalej „Jury Konkursowe”).

W obradach Jury Konkursowego będzie uczestniczył również przedstawiciel Organizatora, w celu potwierdzenia wyboru członków Jury Konkursowego.

1.9 Partnerami Konkursu są:

a) Dzień Dobry TVN – (nadawca audycji Dzień Dobry TVN - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007);

b) Homebook.pl – (wydawca strony internetowej www.homebook.pl oraz wydawca albumu Homebook Design, to jest firma Domodi Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 127, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402177)

c) Dobre Wnętrze – (wydawca miesięcznika, to jest firma TIME S.A. (Grupa ZPR Media), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295857;

d) WP Dom – (wydawca strony internetowej, www.dom.wp.pl, to jest firma  Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie,  przy ulicy Jutrzenki 137a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580004;

(zwanych dalej osobno „Partnerem Konkursu” lub łącznie „Partnerami Konkursu”)

1.10 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 20 marca 2019 roku, a lista Zwycięzców zostanie zamieszczona na Stronie Konkursowej.

2.  UCZESTNICY KONKURSU

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”);

c) prześle zgłoszenie obejmujące Zadanie Konkursowe za pośrednictwem Strony Konkursowej, o której mowa w Punkcie 1.6. Regulaminu w Czasie Trwania Konkursu (dalej „Zgłoszenie”);

d) nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie, niż stosunek pracy, Organizatora, Partnerów Konkursu, ani Koordynatora,   ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie są dalej zwane "Uczestnikami ", a każda z osobna "Uczestnikiem".

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Zadanie Konkursowe polega na:

a) napisaniu w formularzu zgłoszeniowym informacji obejmującej kilka lub kilkanaście zdań o mieszkaniu Uczestnika Konkursu (minimalnie 400, maksymalnie 1000 znaków) (zwana dalej „Informacja 1”);

b) napisaniu w formularzu zgłoszeniowym informacji obejmującej kilka lub kilkanaście zdań o Uczestniku Konkursu i o domownikach Uczestnika Konkursu (minimalnie  400, maksymalnie 1000 znaków) (dalej „Informacja 2”);

c) wykonaniu przez Uczestnika Konkursu co najmniej 5 (pięć) oraz maksymalnie 15 (piętnaście) zdjęć wnętrz swojego mieszkania (dalej „Zdjęcia”);

d) wysłania Zgłoszenia obejmującego Informację 1, Informację 2 i Zdjęcia,  opisane w punktach a) do c) powyżej za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie Konkursowej https://www.porta.com.pl/otworzsiena/otworzmieszkanie/zgloszenie (zwane dalej „Zgłoszenie”)

3.2 Zdjęcia będą przesyłane w formacie .jpg, .jpeg, .png, o rozmiarze do 10 MB.

3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie. Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej.

3.4 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie maila na adres kontakt@otworzsiena.pl zatytułowanego „O!Twórz Mieszkanie – rezygnacja z konkursu”

3.5 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości na adres email, wskazany w Zgłoszeniu Zadania Konkursowego. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

3.6 W celu zagwarantowania jak najlepszej jakości Zgłoszeń, Organizator ma prawo zrealizować sesje zdjęciowe mieszkań oraz domowników oraz/lub  materiał wideo, w których zostaną pokazane mieszkania i domownicy wybranych Uczestników (zwane dalej „Materiały Foto i Wideo Organizatora”), co każdy Uczestnik przesyłający Zgłoszenie z góry akceptuje. Organizator zobowiązuje się, że  Materiały Foto i Wideo Organizatora nie będą naruszały godności osobistej oraz będą utrwalone z poszanowaniem godności Uczestnika i innych osób na nich zamieszczonych. Dla uniknięcia wątpliwości prawa autorskie majątkowe i osobiste do Materiałów Foto i Wideo Organizatora, lub licencja do ich wykorzystywania przysługiwać będą Organizatorowi.

3.7 Zwycięzca I miejsca w Konkursie ma obowiązek stawić się na nagraniu w studio programu telewizyjnego Dzień Dobry TVN w dniu 29 marca 2019 roku, o godzinie 7:30,  który będzie emitowany na żywo (zwanej dalej „Audycją”). Organizator zastrzega konieczność podpisania ewentualnych dodatkowych oświadczeń lub zgód, w związku z udziałem w Audycji, a także konieczność przestrzegania reguł Audycji.

3.8 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, Koordynatora lub Partnerów Konkursu,  prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

3.9 Organizator zapewnia sobie prawo do publikowania i wykorzystywania, w tym na stronie https://www.porta.com.pl/otworzsiena/otworzmieszkanie tylko wybranych zgłoszeń konkursowych.

4. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

4.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu i za pośrednictwem Strony Konkursowej. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

4.2 Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

4.3 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 20 marca 2019 roku, a lista Zwycięzców zostanie ogłoszona na Stronie Konkursu.

4.4 Zwycięzcą danego Konkursu (dalej: "Zwycięzca") jest Uczestnik lub Uczestnicy, którzy zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu, które dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę między innymi zgodność Zgłoszenia z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem.

4.5 W Konkursie zostaną wyłonione decyzją Jury Konkursowego (3) trzy Zgłoszenia Konkursowe (Zgłoszenie Konkursowe które uzyskało I miejsce i otrzyma nagrodę za I miejsce,  Zgłoszenie Konkursowe które uzyskało II miejsce i otrzyma nagrodę za II miejsce, Zgłoszenie Konkursowe które uzyskało III miejsce i otrzyma nagrodę za III miejsce) oraz 10 (dziesięć) Zgłoszeń Konkursowych, które otrzymają nagrody dodatkowe.

4.6 Decyzje Jury Konkursowego i Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.7 Organizatorowi  przysługuje prawo wyboru alternatywnego nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

a) Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

b) Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

c) Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy, w terminie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

d) Organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu,

e) Zwycięzca wygrał już nagrodę w Konkursie.

5.  NAGRODY

5.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

a) Nagroda za I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 33.000 złotych (trzydzieści trzy tysiące złotych) /brutto/ (do wypłacenia w kwocie netto pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości nagrody) , oraz tytuł „Mieszkanie Roku by Porta” dla Uczestnika, który przesłał Zgłoszenie Konkursowe, któremu Jury Konkursowe przyznało I miejsce;

b) Nagroda za II miejsce – nagroda pieniężna  w wysokości 16.500 złotych (szesnaście tysięcy pięćset złotych) /brutto/ (do wypłacenia w kwocie netto pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości nagrody)  - dla Uczestnika, który przesłał Zgłoszenie Konkursowe, któremu Jury Konkursowe przyznało II miejsce;

c) Nagroda za III miejsce - nagroda pieniężna  w wysokości 5.500 złotych (pięć tysięcy pięćset złotych) /brutto/ (do wypłacenia w kwocie netto pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości nagrody)  - dla Uczestnika, który przesłał Zgłoszenie Konkursowe, któremu Jury Konkursowe przyznało  III miejsce;

d) Nagrody dodatkowe dla każdego z 10 (dziesięciu) wyłonionych przez Jury Konkursowe  dodatkowych Zgłoszeń Konkursowych – w wysokości 1.100 złotych (jeden tysiąc sto  złotych) /brutto/ każda, do zrealizowania w postaci karty prepaid na kwotę nagrody pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych to jest na kwotę 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) netto.

Karty prepaid będą wystawiane przez organizację płatniczą VISA i będą umożliwiać dokonywanie zakupów bezgotówkowych we wszystkich sklepach posiadających terminale obsługujące  karty VISA. Do każdej karty prepaid zostanie przekazany poufny numer PIN.

5.2 Zwycięzca I miejsca w Konkursie zostanie powiadomiony o wygranej i zobowiązuje się do uczestnictwa w programie telewizyjnym Dzień Dobry TVN w dniu 29 marca 2019 r., zgodnie ze scenariuszem programu, którego fragment będzie poświęcony Konkursowi i  rozstrzygnięciu Konkursu, w tym wskazania Zwycięzcy.

5.3 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

5.4 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody, w tym na gotówkę.

5.5 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej nie później niż w terminie 9 (dziewięciu)  dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (to jest od 20 marca 2019 r.),  poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców na Stronie Konkursu.

5.6 Nagrody pieniężne za I, II i III miejsce, o których mowa w Punkcie 5.1 ppkt. a) do c) zostaną przekazane przelewem na rachunki bankowe wskazane przez każdego ze Zwycięzców, w terminie 30 (trzydziestu) dni liczonych od daty zamieszczenia informacji o liście Zwycięzców na Stronie Konkursu, zgodnie z Punktem 5.5. Nagrody dodatkowe, o których mowa w Punkcie 5.1 ppkt. d) zostaną wysłane kurierem na adresy wskazane przez Zwycięzców.

5.7 W celu umożliwienia przekazania Nagród zgodnie z Punktem 5.6, Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 5 (pięciu) dni roboczych, liczonych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej i wysłania numeru rachunku bankowego do wypłaty nagrody pieniężnej, a także  swoich danych osobowych (to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP), wysyłając maila na adres kontakt@otworzsiena.pl, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, a także celem ewentualnego ustalenia wszystkich innych danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.

5.8 W przypadku nieotrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy kontaktu w terminie określonym w Punkcie 5.7. powyżej, Zwycięzca traci prawo do otrzymania Nagrody. Podobnie Zwycięzca traci prawo do nagrody, która nie została przez niego odebrana. Nagrody niewydane pozostają własnością Organizatora.

5.9. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody oraz podania wszystkich wymaganych prawem danych. Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty wpłynięcia nagrody pieniężnej na rachunek bankowy lub od daty otrzymania karty prepaid, do wypełnienia i odesłania pocztą na adres Koordynatora Konkursu wskazany w niniejszym Regulaminie pisemnego potwierdzenia otrzymania wpłaty nagród pieniężnych oraz odebrania karty prepaid, których wzór Zwycięzca  otrzyma na adres email podany w Zgłoszeniu.

5.10 Organizator  zastrzega  sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze lub Koordynatorze Konkursu, czyli przekazania Nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku, a także udziału w programie telewizyjnym Dzień Dobry TVN, w tym podpisania ewentualnych dodatkowych zgód lub oświadczeń.

5.11 Sposób realizacji Nagrody przez Zwycięzcę zostanie ustalony przez Organizatora  w porozumieniu ze Zwycięzcą.

5.12 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

a) nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody zgodnie z Regulaminem lub  w terminie ustalonym przez Strony;

b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

d) naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnych danych  osobowych przez Zwycięzcę. Nagrody nie wydane w Konkursie pozostają do dyspozycji Organizatora.

5.14 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY

6.1 W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zwycięzca będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem płatnika (to jest podmiotu przekazującego  Nagrody) podatku dochodowego od osób fizycznych Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po potrąceniu kwoty podatku dochodowego, w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty Nagrody.

6.2 Płatnik podatku potrąci od wartości Nagrody kwotę odpowiadającą wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody), która  zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez podmiot przekazujący Nagrodę, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 

7. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)

7.1 Uczestnik Konkursu przesyłając Zgłoszenie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) do Zgłoszenia i utworów zawartych w Zgłoszeniu (w tym Informacji 1, Informacji 2, Zdjęć, a także do innych dzieł spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) (zwanych dalej „Utworem”) i przesyłając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu potwierdza również, że:

a) zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny, dotychczas niepublikowany i nie nagradzany w innych Konkursach;

b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości, a w przypadku gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Utworu Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do wykorzystywania Utworu zgodnie z niniejszym Regulaminem;

c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;

d) korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania w Miejscach Wykorzystania  nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

7.2 Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworów, oraz że wyraża zgodę na ich publikację:

a) na Stronie Konkursowej,  a także we wszystkich mediach własnych Organizatora (strona internetowa www.porta.com.pl, profile Organizatora w mediach społecznościowych w tym Facebook, Instagram);

b) na antenie TVN S.A. w audycji Dzień Dobry TVN;

c) w mediach elektronicznych TVN Discovery (player.pl, www.tvn.pl);

d) w magazynie „Murator”;

e) w magazynie „M jak Mieszkanie”;

f) w magazynie „Moje Mieszkanie”;

g) w miesięczniku „Dobre Wnętrze”

h) w serwisie/ na stronie internetowej  Homebook.pl;

i) w albumie „Homebook Design”

j) w serwisie/ na stronie internetowej   www.wirtualnapolska.pl,

k) w serwisie/ na stronie internetowej  www.urządzamy.pl,

l)  w mediach Partnerów Konkursu;

m) w innych przekazach tworzonych i/lub rozpowszechnianych w związku z realizacją Konkursu jak również w przygotowywanych przez Organizatora, Koordynatora lub Partnerów Konkursu materiałach promocyjnych lub reklamowych niezależnie od wykorzystywanego środka promocji (np. telewizja, prasa, radio, Internet, media społecznościowe, newslettery, plakaty – w tym plakaty wielkoformatowe, ulotki, broszury);

n) w przekazach tworzonych przez influencerów,  którzy będą publikować informacje na temat Konkursu na stronach Internetowych, blogach, profilach  social mediowych (w tym Facebook, Instagram), w formie artykułów, postów, komentarzy, informacji o Konkursie i Zwycięzcach Konkursu, a także Zdjęcia mieszkania Zwycięzcy – laureata I miejsca w Konkursie, w tym  w szczególności:

Makehomeeasier.pl

Agnieszkakudela.pl

Odnawialna.pl

Homeofthehill.pl

Conchitahome.pl

Zoykahome.pl

Wnetrzazewnetrza.pl

Niebalaganka.pl

1001rzeczy.com

Betweenmywalls.pl

(dalej „Miejsca Wykorzystania”), a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody i licencji na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

7.3 Uczestnik oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie.

7.4 Z chwilą przesłania Zgłoszenia i wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 5 (pięciu)  lat (dalej „Okres Licencji”). Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łączenie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian, w tym włączanie Utworów do innych utworów;

d) wprowadzanie do obrotu, obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,

e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie;

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet, udostępnianie w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

g) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 

h) wystawianie, wyświetlanie, użyczanie i/lub najem,

i) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

j) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,

k) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.

l) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, produktach, gadżetach, strojach;

(zwane dalej „Pola Eksploatacji”).

7.5 Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich,  w szczególności poniesie opłaty za wykorzystanie Utworów na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

7.6 Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora na Polach Eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie;

b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora na Polach Eksploatacji wskazanych w Regulaminie;

c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu Zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;

d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.

7.7 Organizator może korzystać z przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień, w tym w szczególności na rzecz Koordynatora oraz Partnerów Konkursu.

7.8 Poprzez przesłanie Zgłoszenia i  akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia i Utworów zawartych w Zgłoszeniu w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu przez Okres Licencji, a także potwierdza, że posiada pełne prawa do publikowanych treści oraz wyraża zgodę na ich publikację na Polach Eksploatacji w Miejscach Wykorzystania.

7.9 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

7.10 Utwory, w tym Zdjęcia mogą być wykorzystane w postaci opracowania,  we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami.

7.11 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Materiałów Foto i Wideo Organizatora na Polach Eksploatacji oraz w Miejscach Wykorzystania, przez Okres Licencji.

8. PRAWA DO WIZERUNKU

8.1 Przesyłając Zgłoszenie Konkursowe, Uczestnik:

a) wyraża nieodwołalnie, bezterminowo i nieodpłatnie zgodę na wykonanie Materiałów Foto i Wideo Organizatora z mieszkania Uczestnika;

b) wyraża nieodwołalnie, bezterminowo i nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika w Zdjęciach przesłanych przez Uczestnika  oraz w Materiałach Foto i Wideo Organizatora   na Polach Eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także umieszczenie Zdjęć oraz powstałych Materiałów Foto i Wideo Organizatora w Miejscach Wykorzystania wskazanych w niniejszym Regulaminie;

c) zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby, których wizerunki zostaną utrwalone na Zdjęciach oraz w Materiałach Foto i Wideo Organizatora, że udział w tych działaniach wiąże się z wyrażeniem przez każdego z nich nieodwołalnej, bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunków na Zdjęciach oraz z Materiałach Foto i Wideo Organizatora, które będą opublikowane i wykorzystywane w Miejscach Wykorzystania i na Polach Eksploatacji wskazanych  niniejszym Regulaminie,

d) zobowiązuje się zapewnić, że udział w Zdjęciach i Materiałach foto i Wideo wezmą tylko osoby, które wyrażą zgodę na działania o jakich mowa punktach powyżej, a w przypadku gdyby na Zdjęciach i Materiałach Foto  i Wideo miały znaleźć się wizerunki małoletnich, wówczas na utrwalenie ich wizerunków na Zdjęciach oraz  w Materiałach Foto i Wideo Organizatora, które będą opublikowane i wykorzystywane w Miejscach Wykorzystania i na Polach Eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie, zostanie wyrażona zgoda ich przedstawicieli ustawowych;

e) zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez osoby  utrwalone na Zdjęciach lub w Materiałach Foto i Wideo Organizatora, jakichkolwiek roszczeń do Organizatora, Koordynatora lub Partnerów Konkursu dotyczących wykorzystania ich wizerunku w sposób wskazany w punktach powyżej, zwróci tym podmiotom  wszelkie poniesione przez te podmioty wydatki związane z takimi roszczeniami, w tym wypłacone odszkodowania.

8.2 Organizator zobowiązuje się, że Materiały Foto i Wideo Organizatora  nie będą naruszały godności osobistej oraz będą utrwalone z poszanowaniem osób na nich zamieszczonych.

8.3 W przypadku, gdy Zgłoszenie zawiera wizerunek Uczestnika lub osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku  w zakresie, w jakim udziela licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku osób małoletnich zgodę ich przedstawicieli ustawowych.

8.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator, Koordynator Konkursu lub Partnerzy Konkursu z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

8.5 Uczestnik nie ma prawa do wynagrodzenia za wykorzystanie jego wizerunku lub wizerunku osób trzecich. W związku z dobrowolnością udziału w Konkursie, Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, Koordynatora Konkursu i Partnerów Konkursu z tytułu wykorzystania wizerunku Uczestnika lub innych osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

9. DANE OSOBOWE

9.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem jest  PORTA KMI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa – z siedzibą w Bolszewie (adres: ul. Szkolna 54, 84-239, Bolszewo) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504087, NIP: 5850006204.

9.2 Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres Administratora danych.

9.3 Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu mogą być powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:

a. Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390) KRS: 0000414616;

b. podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa współpracującym z Administratorem danych w celu realizacji Konkursu (np.: Koordynatorowi, Partnerom Konkursu, oraz ich pracownikom i współpracownikom, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);

c. uprawnionym organom państwowym.

9.4 W przypadku powierzenia danych osobowych na podstawie podpisanych umów z podmiotami przetwarzającymi Administratora danych (podmioty trzecie), przekazanych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych, Administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania powierzonych danych jedynie w celu świadczenia współpracy, usług lub produktów związanych z realizacją Konkursu.

9.5 Koordynator Konkursu spółka 4C SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bernardyński 2 lok. 5, (02- 901 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394128, jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora, w ramach zawartej pomiędzy Administratorem i Koordynatorem umowy, który może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Partnerów Konkursu, z którymi współpracuje przy okazji realizacji świadczeń na rzecz Organizatora, w tym w celu realizacji i emisji Audycji.

9.6 Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym opublikowania Zgłoszenia na Stronie Konkursowej, przekazania Nagród, odprowadzenia podatku dochodowego od wartości Nagrody, współpracy z Koordynatorem i Partnerami Konkursu, a w związku z tym zamieszczenia Zgłoszeń i Materiałów Foto i Wideo Organizatora z Miejscach Wykorzystania i wykorzystywania na Polach Eksploatacji przez Okres Licencji. W przypadku Zwycięzców, dane osobowe mogą być przetwarzane również przez Partnerów Konkursu, a Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o podpisanie osobnych dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Organizatora Konkursu, Koordynatora Konkursu lub Partnerów Konkursu.

9.7 Przekazane przez Uczestnika dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, wizerunek Uczestnika i jego domowników, utrwalone na Zdjęciach zgłaszanych do Konkursu oraz w Materiałach Foto i Wideo Organizatora.

9.8 Dane osobowe Zwycięzców niezbędne do uzyskania nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego obejmują także numer PESEL lub NIP, numer rachunku bankowego  do realizacji przelewu Nagrody.

9.9 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Uczestnika Konkursu wyrażana poprzez przesłanie Zgłoszenia w Konkursie i tym samym akceptację niniejszego Regulaminu (zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO).

9.10 Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia Zgłoszenia konkursowego do Konkursu i przekazania Nagrody.

9.11 Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do czasu wydania Nagrody, Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@otworzsiena.pl   w temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres mailowy, z którego nastąpiło wysłane Zgłoszenia. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Koordynator każdorazowo informuje Administratora danych o wniesieniu żądania realizacji przysługujących Uczestnikowi Konkursu praw.

9.12 Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od daty rozstrzygnięcia Konkursu, z wyłączeniem wizerunków Uczestników oraz domowników, a także wnętrz mieszkań utrwalonych na Zdjęciach i w Materiałach Organizatora, które mogą być przetwarzane i wykorzystywane przez Okresie Licencji, na Polach Eksploatacji i w Miejscach Wykorzystania wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9.13 Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy wygrali nagrody w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypłacenie Nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).

9.14 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.15 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.16 Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej) ani organizacji międzynarodowej.

9.17 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, i wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie  wpływa na Uczestnika.

9.18 Dane osobowe Uczestników Konkursów mogą podlegać profilowaniu w związku ze statystyką marketingową nie wywołującym wobec Uczestnika skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływającemu na Uczestnika. 

10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora.  Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

10.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

10.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

10.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne, przy czym powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa dla uprawnień przysługujących konsumentowi.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, przy czym w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.2 Organizator   i Koordynator Konkursu  nie są odpowiedzialni za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów, a także nie biorą  odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

11.3 Organizator i Koordynator Konkursu   nie ponoszą  odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn od nich  niezależnych.

11.4 Organizator i Koordynator Konkursu  nie ponoszą  odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

11.5 Administratorzy stron internetowych nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

11.6 Do zakończenia Czasu Trwania Konkursu, Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej. Zmiany nie mogą jednak dotyczyć praw nabytych w Konkursie do czasu ogłoszenia zmiany. Każdy Uczestnik może wówczas zrezygnować z dalszego udziału w Konkursie bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.