Polityka prywatności - Porta

Polityka prywatności

Operatorem Serwisu https://www.porta.com.pl i https://www.vertedrzwi.eu , oraz administratorem danych osobowych Użytkowników serwisów jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, KRS: 0000504087.

Prywatność osób odwiedzających nasze serwisy internetowe ma dla nas priorytetowe znaczenie. Dokładamy wszelkich starań, aby na mocy obowiązującego prawa zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Z niniejszego dokumentu Polityki prywatności Użytkownik dowie się w jaki sposób administrator danych wykorzystuje informacje o Użytkowniku, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1) (zwanym dalej RODO). Zgodnie z obowiązującym prawem, nie będziemy bez zgody osób, których dane dotyczą, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych. Użytkownik poinformowany również zostanie o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Korzystając ze strony internetowej www.porta.com.pl, potwierdzasz pełną akceptację następujących warunków:

 

Zbieranie, wykorzystanie i bezpieczeństwo danych osobowych

Statystyki zbiorcze dotyczące odwiedzin oraz inne informacje związane z witryną, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkowników są wykorzystywane przez nas wyłącznie do poprawy jakości i optymalizacji działania naszych serwisów. Cała zawartość serwisu jest ogólnie dostępna. Oznacza to brak konieczności rejestracji i podawania swoich danych osobowych.

W szczególnych przypadkach (konkursy, prośby i zapytania) może zachodzić potrzeba podania przez Użytkownika poszczególnych danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Dane te będą przetwarzane tylko za zgodą Użytkownika tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO . Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem i celem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz wymogami RODO.

Użytkownik, dobrowolnie podając swoje dane osobowe, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

Użytkownik ma prawo do:

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • Sprostowania swoich danych osobowych;
 • Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 • Przeniesienia danych do innego administratora danych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO uprzejmie informujemy, że administratorem danych strony internetowej https://www.porta.com.pl oraz https://www.vertedrzwi.eu jest Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390), KRS: 0000504087.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem email: IOD_PORTA@baltis.pl lub korespondencyjnie na adres „Inspektor ochrony danych Porta KMI Poland”, Baltis Investment Sp. z o.o., ul. Hryniewickiego 6c/17, 81-340 Gdynia, lub na adres administratora danych.

Dane użytkownika mogą być udostępniane przez administratora danych następującym podmiotom:

 • Porta KMI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Szkolna 54 (84-390);
 • Podmiotom trzecim – w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa (np.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ect.);
 • Uprawnionym organom publicznym.

W przypadku udostępnienia danych osobowych użytkownika administrator danych wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu.

W stosunku do danych osobowych Użytkownika, ADO może zastosować profilowanie w zakresie i w związku ze statystyką marketingową. ADO nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe Użytkownika, administrator danych przechowuje nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadził, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu ich przechowywania.

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw za pośrednictwem poczty email, oraz poczty tradycyjnej na adres inspektora ochrony danych lub administratora danych wskazane powyżej.

Administrator danych w terminie miesiąca od otrzymania żądania dotyczącego praw Użytkownika, udzieli odpowiedzi w związku z żądaniem Użytkownika. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji odpowiedzi może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W przypadku, gdy żądanie Użytkownika okazało by się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, szczególnie ze względu na swój nagminny charakter, administrator danych może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z nadmiernym żądaniem o czym informuje Użytkownika składającego żądanie.

Użytkownik ma również prawo w przypadku z niezadowolenia z uzyskanej od inspektora ochrony danych lub administratora danych odpowiedzi, złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Strony internetowe nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez naszą stronę bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Zabezpieczenia

Witryna internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

Wykorzystanie plików cookie

Strona używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie. Google udostępniło dodatek do najpopularniejszych przeglądarek internetowych pozwalający na blokowanie działania narzędzia Google Analitics. Dodatek dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;

Serwisy obce, do których linki pojawiają się na stronie mogą także używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności tych serwisów. W szczególności takie cookies to:

 • Facebook – informacje o odwiedzanych witrynach i wykorzystywanych aplikacjach Facebook, informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika bez żadnego dalszego działania z jego strony. Polityka prywatności serwisu Facebook, zasady stosowania plików cookies dostępne pod adresem https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
 • Instagram – informacje o odwiedzinach witryny i wykorzystywanych usługach Instagram, informacje o logowaniu oraz dostosowaniu treści reklamowej do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Instagram oraz informacja o plikach cookies znajdują się na stronie https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
 • Youtube – informacje o preferencjach użytkownika oraz liczydło kliknięć, dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu Youtube dostępna pod adresem http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ ,
 • Wp.pl – informacje o preferencjach użytkownika, informacje o dostosowaniu treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności serwisu wp.pl dostępna pod tym adresem https://onas.wp.pl/poufnosc.html?ticaid=11b893
 • OnAudience.com – dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkownika. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.onaudience.com/privacy-policy
 • Beep.bi – zanonimizowane zbiorcze analizy danych preferencji reklamowych użytkowników. Polityka prywatności dostępna pod adresem http://www.deep.bi/privacy

Usługodawca strony nie odpowiada za poprawność Polityk prywatności oraz informacji o plikach cookies zamieszczonych na serwisach internetowych podmiotów trzecich.

Cookies identyfikuje Użytkownika strony, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody obsługi Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy stronyu w celu optymalizacji działań.

Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na poszczególnych stronach:

Urządzenia mobilne:

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji (np.: newsletter).

 

Zmiany zasad zachowania poufności informacji

Zasady zachowania poufności informacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez konieczności powiadomienia Użytkowników. Wszelkie zmiany będą uwzględniać przepisy obowiązującego prawa i zostaną zamieszczone na tej stronie.

 

Zakres publikowanych informacji

Operator strony informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników.

Informacje umieszczone na https://www.porta.com.pl, https://www.vertedrzwi.eu,  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego. Ceny oferowanych produktów mogą zmienić się bez uprzedzenia i podania przyczyny. Operator stron nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między rzeczywistym kolorem oferowanego produktu, a jego wizualizacją publikowaną w serwisie internetowym i materiałach informacyjnych.

 

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres IOD_PORTA@baltis.pl

 • EKSPERT PORTA

  Dowiedz się jak prawidłowo dobrać drzwi dla siebie.

  sprawdź
 • CZY WIESZ, ŻE

  zobacz więcej
 • Newsletter

  Zapisz sie do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o aktualnych promocjach.

  ZAPISZ SIĘ